Bazinul Ciucului de Jos, un nou sit Natura 2000 care vă așteaptă să-l descoperiți

0

Organizaţia GeoEcologică ACCENT în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Harghita și Primăria Băile Tușnad, au demarat proiectul cu titlul „Plan de management și campanie de informare, educare și conștientizare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007”.

 

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi se derulează pe baza unui Contract de Finanţare, care a fost semnat între Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi Organizaţia GeoEcologică ACCENT drept beneficiar al finanţării.

Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos  (ROSCI0007), se întinde pe o suprafaţă de 2.693 ha și se află în Regiunea 7 Centru, în judeţul Harghita. Din punct de vedere al distribuției teritoriale pe localități, situl este distribuit după cum urmează: Miercurea-Ciuc 1%, Sâncrăieni 4%, Sânsimion 19%, Sântimbru 6%, Tuşnad 11%, fiind traversat de râul Olt.

Situl include 6 rezervaţii naturale ocrotite pe baza Hotărârii nr. 195/2005 a Consiliului Judeţean Harghita, şi a Legii nr. 5/2000: Mlaştina Valea de Mijloc – 4 ha, Mlaştina Beneş – 4 ha, Mlaştina Borşaros – Sâncrăieni – 1 ha, Mlaştina Csemo- Vrabia – 5 ha, Mlastina Nyirkert – 4 ha, Mlaştina Nadas – 4 ha. Terenurile din aria proiectului sunt în marea lor majoritate în proprietatea privată a persoanelor fizice din comunele implicate. Speciile de floră şi faună protejate pe plan naţional care sunt enumerate în formularul standard a sitului sunt: ochii şoricelului (Saxifraga hirculus), Angelica de baltă (Angelica palustris), curechiul de munte (Ligularia sibirica), turiţa mare (Agrimonia pilosa), zglăvoaca (Cottus gobio), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), ursul brun (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), liliacul comun mic (Myotis blythii), liliacul comun (Myotis myotis), Vertigo angustior şi Vertigo moulinsiana (două specii de melci). Habitatele protejate sunt: păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae), pajişti aluviale din Cnidion dubii, pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat), mlaştini alcaline. Speciile şi habitatele sunt enumerate în Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC.

Obiectivul general al proiectului este „Îmbunătățirea semnificativă a stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), precum şi a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acestuia, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/conştientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării unui Sit Natura 2000”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Elaborarea Planului de Management al Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu avizarea acestuia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului; Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), cu o atenție sporită asupra conceptului de dezvoltare durabilă locală: dezvoltarea economică viabilă, protecţia mediului şi atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar.

În cadrul proiectului sunt incluse două categorii de activităţi, după cum urmează: Activităţi de tip A: Elaborarea planului, strategiei şi măsurilor de management pentru Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007). Activităţile de tip „A” cuprind două grupe de activităţi, necesare pentru elaborarea planului de management, care va asigura conservarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar, după cum urmează: Activitatea A.1. Realizarea unui studiu de evaluare detaliată a biodiversităţii care să stea la baza elaborării planului de management (descrierea detaliată a sitului referitor la biodiversitate pentru justificarea obiectivelor şi măsurilor de conservare, deoarece datele din formularul standard de declarare a sitului sunt insuficiente). Activitatea A 2. Elaborarea Planului de management în concordanţă cu standardele și legislația în vigoare.

Activităţi de tip „E” cuprind trei grupe de activităţi de consultare, conştientizare şi informare: Activitatea  E.1. Publicitatea obligatorie a proiectului. Activitatea E.2. Realizarea unui sondaj privind gradul de informare și conștientizare a populației și turiștilor privind valorile şi semnificaţia sitului Natura 2000 înainte de demararea campaniei de conştientizare şi la terminarea activităţilor de conştientizare. Activitatea  E.3. Activități de informare și conștientizare desfășurate conform Planului de Comunicare.

Activităţi de tip „MP” cuprind activităţi de management al proiectului, după cum urmează: Activitatea MP.1. Auditul financiar al proiectului. Activitatea MP.2. Managementul proiectului. Activitatea MP.3. Achiziționarea bunurilor și echipamentelor pentru dotarea UIP.

 


Leave A Reply

Advertisment ad adsense adlogger